نوع وبسایتهزینه: ساخت/طراحی
شخصی/ارزان5,000,000 تومان
چندرسانه‌ای10,000,000 تومان
شرکتی15,000,000 تومان
فروشگاهی20,000,000 تومان
سیستم آموزش25,000,000 تومان
نوع طرحهزینه: ساخت/طراحی
ست اداری3,750,000 تومان
لوگو اختصاصیاز 500,000 تومان
کارت ویزیتاز 750,000 تومان
پاکت ملخیاز 500,000 تومان
بنر، استنداز 1,250,000 تومان
بروشور سلتاز 1,000,000 تومان